fbpx
Alles over uw eigen (zorg)bijdrage

De invloed van de eigenwoning op de eigen bijdrage

Wat doet u met uw woning als u in een verzorgingshuis woont?

Waarschijnlijk heeft u hier nog nooit over nagedacht. Niemand wil graag in een verzorgingshuis wonen, dus zijn we geneigd om hier niet over na te denken. Toch is het belangrijk om dit wel te doen. Mocht u namelijk ooit wilsonbekwaam raken en gebruik maken van de Wlz, dan kan het zo zijn dat u en uw erfgenamen de woning niet meer verkocht krijgen, terwijl u er niet meer woont. In dit artikel leest u de belangrijkste voor- en nadelen van het aanhouden van een eigenwoning indien u gebruikt maakt van de Wlz.

Wat zijn in Nederland de verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van zorg?

Wijkverpleging
Voor mensen die in de woning blijven wonen en gebruik maken van wijkverpleging. Dit valt onder de Zorgverzekeringswet (ZvW). Al deze kosten vallen binnen de vergoeding van het basispakket van uw zorgverzekering. Deze zijn bedoeld voor hulp bij het opstaan, wassen, aankleden en/of medische verzorging. Deze zorg wordt ingeschakeld via de huisarts of wordt geregeld vanuit het ziekenhuis (bijvoorbeeld na een operatie).

Wmo
Voor mensen die in de woning blijven wonen en gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is bedoeld voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De hulp bestaat onder andere uit huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassingen en blijvende hulpmiddelen.

Wlz
Voor mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is hiervoor een goede oplossing. Er bestaat dan het recht op verblijf in een verzorgingshuis.

Wanneer heeft de eigenwoning een invloed op de eigen bijdrage?

Mocht gebruik worden gemaakt van de Wlz of de Wmo, dan wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag hangt af van het inkomen en vermogen. De eigenwoning heeft geen invloed op kosten voor de wijkverpleging (dit vergoedt de zorgverzekeraar) of de Wmo (de woning zit in box 1 en dan heeft de woning geen invloed op de eigen bijdrage). De eigenwoning heeft wel een invloed hebben op de eigen bijdrage van de Wlz.

Wat gebeurt er op fiscaal gebied bij gebruik van de Wlz nadat een woning verkocht is?

Indien de woning is verkocht, zal de koopsom vanaf het volgende kalenderjaar meetellen als box 3 vermogen. Mocht u gebruik gaan maken van de Wlz, dan heeft de koopsom die is uitgekeerd en op uw bankrekening komt te staan, waarschijnlijk een invloed op de eigen bijdrage. Dit komt omdat een deel van uw vermogen is verplaatst van box 1 (toen het nog uw eigenwoning was) naar box 3 (de koopsom die op uw bankrekening staat). Een groter vermogen in box 3 leidt tot een hogere eigen bijdrage. Het maakt fiscaal gezien niet uit of de woning wordt gekocht door een derde of door Behouden Huis.

Wat gebeurt er op fiscaal gebied bij gebruik van de Wlz zonder verkochte woning?


Zo lang de woning in box 1 zit, gaat de fiscus ervan uit dat er geen extra inkomsten uit de woning gegenereerd worden. Dan heeft de woning geen invloed op de eigen bijdrage. Voor de berekening van de eigen bijdrage rekent men twee jaar terug. Als een huis te koop staat mag deze nog drie jaar lang in box 1 blijven. Dit betekent dat als de woning pas na twee jaar na verhuizen in de verkoop gaat, de woning maximaal zes jaar in box 1 kan blijven. Als de woning na zes jaar nog niet verkocht is, bestaat er een betalingsregeling tussen verkoper en Centraal Administratie Kantoor.

Deze regeling is fiscaal gezien niet onaantrekkelijk, maar dit neemt niet weg dat er nadelen aan deze structuur zitten. De eigenaar heeft namelijk nog steeds alle operationele verplichtingen en draagt de maandlasten. Denk hierbij aan de onderhoudskosten, rioolheffing, afvalstoffenheffing, overige belastingen zoals onroerendezaakbelasting, gas/water/licht rekeningen, verzekeringspenningen, servicekosten, VVE-kosten, erfpacht en alle overige kosten.

Als u niet meer wilsbekwaam bent, is het dan mogelijk om de eigenwoning te laten verkopen door iemand anders?

Dit is mogelijk, maar dit moet wel van tevoren notarieel geregeld zijn. Een algemene volmacht is niet voldoende voor een verkoop. Met een algemene volmacht kan een ouder volmacht geven aan één van zijn/haar kinderen (of aan iemand anders) om zijn/haar financiën te beheren en zaken te regelen. Maar het verkopen van de eigenwoning is hierbij uitgezonderd. Om over bankrekeningen te beschikken, is een minder uitgebreide volmacht vereist dan om een eigenwoning te verkopen. Toch kan dit vrij eenvoudig worden opgelost door een zin op te nemen in de volmacht zoals: ”Gevolmachtigde mag namens de volmachtverleners goederen, waaronder registergoederen, verkopen op de wijze, onder de voorwaarden en tegen de prijzen, die de gevolmachtigde raadzaam zal achten.” Dit moet dus wel specifiek worden benoemd. Zo niet, dan is het uitgesloten.

Hoe kan een eigen woning worden verkocht als de eigenaar wilsonbekwaam is?


Als er geen uitgebreide volmacht is opgesteld zoals hierboven beschreven (inclusief voorbeeldzin), dan zal de kantonrechter eerst een bewindvoerder moeten aanstellen. Dit moet gebeuren, voor een notaris een verkochte woning mag passeren. De bewindvoerder mag de woning verkopen en het is mogelijk dat de kantonrechter een kind van de eigenaar benoemt als bewindvoerder. Echter, een woning verkopen van iemand die wilsonbekwaam is, is zonder uitgebreide volmacht wel een tijdrovender proces dan met een uitgebreide volmacht.

Conclusie

Als u een eigenwoning heeft en op termijn gebruik gaat maken van de Wlz, dan zijn er mogelijke fiscale gevolgen. Laat u dus tijdig goed hierover informeren en stel dit niet uit. Wij raden ook aan om dit tijdig te bespreken met een notaris. Op voorhand is alles vrij eenvoudig te regelen.

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test

Check nu of u in aanmerking komt bij Behouden Huis

Doe de test